O dereito dos cidadans a transparencia da actividade pública e de acceso a información, en liberdade ou coas menores limitacións posibles, constitúe unha necesidade determinante no actual contexto social, político e económico de España. A entrada en vigor da Ley 19/2013 observa un triple obxectivo de transparencia, acceso a información pública e bo goberno como medios para alcanzar "a necesaria rexeneración democrática", a "eficiencia e eficacia do estado" e o "crecemento económico". Neste contexto, as asociacións empresariais están suxetas ao cumplimento da obriga de publicidade activa, que busca anticiparse as necesidades e esixencias de información da opinión pública.

 

A Federación Galega de Comercio quere seguir mostrando o seu compromiso total coa transparencia en tódolos aspectos da súa xestión, como ven facendo nos últimos anos coa publicación voluntaria de boa parte da información que a mencionada Ley require a partir de agora.

 

Fins

Normativa

Estructura Organizativa

Organigramas

Convenios coa Administración Pública

Subvencións Concedidas

Contacto Proveedores